Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.แม่คะตวน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ... (13 ธ.ค. 2561)  
ที่ มส 0017.3/ว5231 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือก... (29 พ.ย. 2561)  
ที่ มส 0017.3/ว5330 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "ม... (29 พ.ย. 2561)  
ที่ มส 0023.1/ว 514 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ... (28 พ.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว3691 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการข... (21 พ.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว3594 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการข... (21 พ.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว3595 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการเดินทางไปราชการของ นาย ... (21 พ.ย. 2561)
ที่ 0023.1/ว 491 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบ... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2... (14 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ... (13 พ.ย. 2561)
ที่ มส 0023.3/ว478 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคล... (12 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด... (07 พ.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 3556 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบร... (07 พ.ย. 2561)
ที่ มท 0802.4/ว 3529 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคั... (07 พ.ย. 2561)
ที่ มส 0023.1/ว 467 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประสาสัมพันธ์ข่าวสาร (07 พ.ย. 2561)
ที่ มท 0023.1/ว 464 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรม (07 พ.ย. 2561)
ที่ มส 0023.5/584 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจาก... (07 พ.ย. 2561)
ที่ มส 0017.3/ว 4759 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชว... (02 พ.ย. 2561)
ที่ ศธ 0517.067/1223 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเค... (02 พ.ย. 2561)
รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่... (01 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่13 มีนาคม 2561 เวลา... (14 มี.ค. 2561)  

ภาพร่วมงานปอยจ่าตี่ ณ วัด... (11 พ.ค. 2560)  

ภาพบรรยากาศรับเสด็จพระเทพ... (09 ธ.ค. 2559)  

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะและวั... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมคณะทำงานด้านการบริห... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุม ก อบต กทจ ครั้งที่... (09 ธ.ค. 2559)

ประชุมปลัดเทศบาลปลัด อบต ... (09 ธ.ค. 2559)

ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งคว... (09 ธ.ค. 2559)

สถจ.มส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล... (01 ธ.ค. 2559)

การประชุมมอบนโยบายและชี้แ... (02 ก.ย. 2559)

การประชุมผู้บริหารและปลัด... (25 ส.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ... (15 ส.ค. 2559)

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น... (15 ส.ค. 2559)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (03 ส.ค. 2559)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัด... (03 ส.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ... (03 ส.ค. 2559)

โครงการหน่วยบริการเคลื่อน... (03 ส.ค. 2559)

โครงการอบรมสัมนาการบริหาร... (23 มิ.ย. 2559)

(23 มิ.ย. 2559)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ มส 73102/937 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคาก... (29 พ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.แม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ (27 พ.ย. 2561)  
ประกาศราคากลาง อบต. ห้วยผา จำนวน 4 รายการ (02 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย อำเภอสบเมย... (08 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขต... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ยาน... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ยาน... (27 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสบเมย ... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลุกรังเหตุเกิดจากอุทกภัยน้ำป่าไหล... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ... (01 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ... (01 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลแม่ฮี้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนั... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลแม่ฮี้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายใ... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลแม่ฮี้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใ... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างก่องสร้างโครงการก่อสร้างจ... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6... (18 ส.ค. 2560)
ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่... (16 ส.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th