Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.3/ว665 เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง (01 ก.ค. 2565)  
ที่ มส 0023.4/ว 3199 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้อง... (01 ก.ค. 2565)  
ที่่ มส 0023.4/ว 3199 ลงวันที่่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้... (01 ก.ค. 2565)  
ที่่ มส 0023.4/ว 3199 ลงวันที่่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้... (01 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.4/ว 3200 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่า... (01 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว663 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการม... (01 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว 662 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเ... (01 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว661 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเง... (01 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/5967 เรื่อง ติดตามผลการพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินและการจั... (01 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว660 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเง... (01 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว3201 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.... (01 ก.ค. 2565)
ด่วนมาก ที่ มส 0023.3/ว658 เรื่อง โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) (30 มิ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว657 เรื่อง การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปก... (30 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว656 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการ... (30 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว655 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคว... (30 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว654 เรื่อง การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมส... (30 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว653 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรง... (30 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว652 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรง... (30 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว651 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร... (30 มิ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว649 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเง... (30 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๖๖... (01 ก.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในห้วงวันที่ 27 มิถุนาย... (17 มิ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (26 พ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแ... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การอบรม "เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" (25 พ.ค. 2565)
ที่ พป 0003/ว 703 ลงวันที่ 13 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูต... (03 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/249 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันพธ์การเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน (24 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากร... (21 มี.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/183 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (14 มี.ค. 2565)
ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ... (18 ก.พ. 2565)
ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ... (18 ก.พ. 2565)
ที่ มส 0023.5/100 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจ... (14 ก.พ. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว66 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (01 ก.พ. 2565)
ที่ มส 0023.5/817 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (13 ธ.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/758 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำปีงบประ... (23 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สำนักงานธนา... (17 พ.ย. 2564)
ที่ มส 0023.5/731 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (15 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (10 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ต.หมอกจำแป่ ... (16 มิ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื้อซอยหมู่บ้... (09 มิ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่... (26 พ.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (05 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้... (23 มี.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจั... (16 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7 ... (07 มี.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และหม... (21 ก.พ. 2565)
ที่ มส 73102/ว8 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิ... (19 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครอ... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกค... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่า... (21 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรั... (21 ธ.ค. 2564)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก... (20 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิม... (03 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟ... (02 ธ.ค. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th