Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 4136 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มส.0023.2/ว5169 ลงวันที่ 24 พ.ย.60 เรื่อง การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
24 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มส.0023.2/ว5171 ลงวันที่ 24 พ.ย.60 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
24 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่มส 0023.5/ว5168 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
23 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว649 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
23 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว646 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว648 ลงวันที่ 23 พ.ย. 60 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
23 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว647 ลงวันที่ 23 พ.ย. 60 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
22 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/ว 5127 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่างๆของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/ว5119 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-614378 โทรสาร : 053-614378  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th