Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว843 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน
22 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส0023.3/841 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอคาวมอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
22 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่มส 0023.3/ว 482 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของนักเรียน
21 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0023.3/ว827 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 825 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT)
20 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/ว 805 ลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดส่งแบบประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT)
20 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/809 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
20 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0023.3/ว 71 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใ้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
19 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/56 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดการอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th