Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/ว3524 ลงวันที่ 15สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
15 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว3523 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่10ประจำปี 2561
15 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว3525 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน
15 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว1884 ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้โอนหรือการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
14 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส0023.3/ว3480 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน
14 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/360 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application
14 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/ว 359 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI 2018
14 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/6636 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ อบจ.จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบอย่างเคร่งครัด
14 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว3498 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.มส.ครั้งที่ 7/2561
14 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว 3500 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th