Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมคือฝ่ายตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545 จึงมีการแยกหน่วยงานในกรมการปกครอง ที่มีหน้าที่ดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกันและจัดตั้งเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยในระดับจังหวัดได้แยกฝ่ายตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดไปสังกัดกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้เป็นราชการส่วนกลาง

     ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานในภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจึงเป็นราชการส่วนกลางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th