Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ต.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ "การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์"
02 ต.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมฯ
26 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
15 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/594 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS Thai
12 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ฺโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.3/ว 4099 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
06 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 52001/ว 108 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
05 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การจัดการและยกระดับการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของสำนัหงานบริการวิชากร มหาวิทยาลัยบูรพา
05 ก.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลสู่เมืองอัจฉริยะ : หลักสูตรบูรณาการระบบคลาวด์และพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะสู่ อปท. ดิจิทัลครบวงจร ของสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th