Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 เม.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 231 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2563
03 เม.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งปิดให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
03 เม.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สรุปกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2563
06 มี.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563
06 มี.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 147 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อเพื่อเดิน – จักรยาน 2563 (Bike and Walk Dialogue 2020)
05 มี.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/122ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
04 มี.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวจริดา จิตราวัฒน์
04 มี.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายประยูร รัตนเสนีย์, นายธนวัฒน์ พัศดารักษ์, นางสาวฐิติมา ปุยอ๊อด, นายพลพจน์ พงษ์สุวรรณ
04 มี.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้การบรรยายโครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “Management Mind for Modem Executive”
04 มี.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เชิญร่วมกิจกรรมและบริการประจำเดือนมีนาคม 2563 ของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th