Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 234 ลงันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
19 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0802.4/ว 1500 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
19 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว 1534 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันเอกสารความรู้ที่ได้จากการถอดเทปการบรรยายโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
18 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0801.2/ว 76 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ถอดเทปพระธรรมของพระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
18 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสายทาง มส.ถ. 1-0001 บ้านไม้ซางหนาม-บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
18 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
11 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว 1347 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
11 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว 1348 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
11 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0802.4/ว 1417 ลงวันที่ 3 เมษายน เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
11 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0806.1/ว 30 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 04/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th