Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มิ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.3/ว 3082 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 0806.1/ว 44 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 06/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 52005.04/ว 053 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริการประจำเดือนมิถุนายน 2562
07 มิ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/283 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
31 พ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 320 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
24 พ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 52005.04/ว 046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
24 พ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มท 52005.04/ว 045 ลงวัน 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริการ
24 พ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ อว 0610.01/ว 221 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ ก.พ.
24 พ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0012/ว 163 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวดอัษร กค
24 พ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0028/408 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th