Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ กค 0726.07/ว887 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๑ ปีภาษี ๒๕๖๕
24 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส0013/ว121 ลงวันที่ 14 มีนาค 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ 1212 OCC
24 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ พม0602.77/ว300 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ กษ 0917.7/ว120 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว370 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
23 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน คู่มือการบันทึกแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ สผ 0008.06 พิเศษ/ว 90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566
15 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อ่ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง
15 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th