Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ก.พ. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบโครงการมื้ออาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โค (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และมูลนิธิเป๊ปซี่-โค ประเทศไทย

14 ก.พ. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

05 ก.พ. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในทุกวันจันทร์แรกของเดือน

31 ม.ค. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 โดยประชุมสัญจรนอกพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20 ม.ค. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพฺิธีเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี ในปี พ.ศ.2567

13 ม.ค. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

11 ม.ค. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่สุ่มตรวจและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา

04 ม.ค. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

03 ม.ค. 2567
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ อปท. รอบที่ 3

14 ธ.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน 14 ธันวาคม 2566 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พรัอมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ตำบลหมอกจำแป่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th