Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 มี.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน

03 มี.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน

15 ธ.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์) ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.40 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

14 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิดสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

08 ส.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

08 ส.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2565

22 ก.พ. 2565
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18 มิ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะ ไปตรวจนิเทศงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564

21 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th