Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง โครงการ ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย (อบต.แม่คะตวน)
20 ก.ย. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง โครงการ ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย (อบต.แม่คะตวน)
20 ก.ย. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ก.ย. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกสารและพัสดุของ สถจ.มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์ โดพยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ สถจ.มส.และ สถอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์
30 ส.ค. 2564
ถึง
31 ต.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสนอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th