Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 24 ของสถาบันพระปกเกล้า
22 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวกิตติกา บุญมาไชย
22 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายสมยศ นามพุทธา
22 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวบุณยนุช ตุ้มท่าไม้
18 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวภทรนาถ วิบูลสุข
18 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวภทรนาถ วิบูลสุข
18 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
14 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/553 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
11 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.3/ว669 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th