Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
06 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สรุปกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายนของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
06 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เชิญร่วมกิจกรรมอ่านดี มีรางวัล สื่อสาระท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน
06 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ กค 0018.44/ว 15 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอนคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
05 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครอง
03 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/539 ลงวันที่่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
27 ต.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
26 ต.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จานกาบหมาก ของสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด
26 ต.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ
21 ต.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ข้อมูลบริการด้านการประชาสัมพันธ์ โดย สวท.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th