Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างเพิ่มบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
14 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
09 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/83 ลงวันที่ 9 ภุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
05 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ ลต (มส) 0702/58 ลงวันที่ 2 ภุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ... ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกแห
01 ก.พ. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2 ภุมภาพันธ์ 2561 -30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2561
30 ม.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยช้างคำ วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
25 ม.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการงานก่อสร้าง ฯ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
08 ม.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/9 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th