Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศ ก.อบต.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์พนักงานส่วตำบล
25 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
24 พ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นประเภทวิชาการ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการสอบคัดเลือก พ.ศ.2557
24 ก.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563
21 ก.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู
16 ก.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส)
07 ส.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี
12 มิ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหารเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550
01 มิ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การกำหนดให้สำนักงาน อบต. เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th