Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
 1.สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในงานด้านบริการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 2.สร้างความรู้ความเข้าใจ ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก่สาธารณชน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


กลยุทธ์
 1. ยกระดับมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการบริการให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรม
 2. ใช้เครือข่ายพันธมิตรในการให้บริการ
 3. ใช้อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโยีสารสนเทศในการให้บริการพัฒนารูปแบบและช่องทางในการให้บริการรูปแบบใหม่
 4. ให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินการให้บริการ
 5. ปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการที่รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นธรรมและชัดเจน
 6. ส่งเสริมและฝื้นฟูคุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการและลูกจ้าง
 7. เสริมสร้างความรู้ควมเข้าใจ ของงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 8. เสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้บรรจุเป็นความรู้พื้นฐานของคนไทยทุกคน


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th