Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.ท.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 มี.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว 1417 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566
24 ก.พ. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แก้ไขรายละเอียดสรุปประชุมมติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (แก้ไข ครั้งที่1)
17 ก.พ. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2566
13 ก.พ. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เรียน นายอำเภอขุนยวม เรื่อง แก้ไขมติ ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566
20 ม.ค. 2566 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566
24 ธ.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2565 (ที่ มส 0023.2/ว 6056 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565)
07 ธ.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แก้ไขมติ ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565
25 พ.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565 (ที่ มส 0023.2/ว 5558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)
21 ต.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งมติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2565
29 ก.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เรียน นายอำเภอปาย ขุนยวม แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง แจ้งมติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2565 (ที่ มส 0023.2/ว 4572 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th