Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.3/ว4287 เรื่อง การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานอง... (21 ต.ค. 2564)  
ที่ มส 0023.3/ว4289 เรื่อง ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (21 ต.ค. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.38/ว4293 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหน... (21 ต.ค. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว4292 เรื่อง การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/9069 เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว4288 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อง... (21 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/9033 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงเพื่อดำเนินการแก้ไข ในโค... (20 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว4264 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร... (20 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/ว4265 เรื่อง ขอเชิญผู้แทน อปท. มารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วน... (20 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/ว4263 เรื่อง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยก... (20 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว4261 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถาน... (20 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/ว4266 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู... (20 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/ว4267 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอก... (20 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/ว4262 เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษ... (20 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.2/637 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูค... (19 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/641 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตา... (19 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/ว689 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินภาคหลวงปิโตรเลียม... (19 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/ว687 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อ... (19 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว4245 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค... (19 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/ว4234 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิก... (19 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0023.5/ว639 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (19 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของสำนักงานสติถิแห่งชาติ (11 ต.ค. 2564)  
ที่ มส 52001/1238 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต... (06 ต.ค. 2564)  
ที่ มส 0028.2/ว 1220 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่งวารสารสำนักงานจัดหางาน... (04 ต.ค. 2564)
ที่ มส 5110/ว 196 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งคำสั่งให้บริษัท เอเชียประก... (04 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/579 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (22 ก.ย. 2564)
ที่ มส 0003/0354 เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภ... (08 ก.ย. 2564)
ที่ มส 0003/0355 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโน... (08 ก.ย. 2564)
ที่ กบ 51001/1953 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศประมูลค่าตอบแทนการใช้ประ... (27 ส.ค. 2564)
ข้อมูลติดต่อสื่อสาร อปท.ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง ๕๐ แห่ง (25 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.แม่นาจาง (ภ.ด.ส.1 / ภ.ด.ส.3) (23 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อบต.แม่นาจาง (23 ส.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/467 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (13 ส.ค. 2564)
-มส0023.3/ว3054 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและค... (03 ส.ค. 2564)
มส 0023.3/ว3053 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนิน... (03 ส.ค. 2564)
ืัที่ มส 0031/ว 2378 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผ่นผับเผยแพร... (29 ก.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/390 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (13 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว410 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบั... (02 ก.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/326 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจาก... (14 มิ.ย. 2564)
ที่ มส 0003/ว0202 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประส... (09 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (23 ก.ย. 2564)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพ... (23 ก.ย. 2564)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพ... (23 ก.ย. 2564)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่า... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติตั้งระบบเครือข่... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลาง โครงการ ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย (อบต.แม่... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลาง โครงการ ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย (อบต.แม่... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ และอุ... (03 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและคร... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงก... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสนอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารแล... (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสด... (23 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอาก... (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแย... (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (09 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (09 ก.ค. 2564)
Responsive image
ปฏิทินกิจกรรม
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (11 ก.พ. 2564)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (01 ธ.ค. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (04 พ.ย. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (29 ก.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 (27 ส.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (18 ส.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (01 ก.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มิถุนยา 2563 (01 มิ.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (01 พ.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (01 เม.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (01 มี.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (01 ก.พ. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 (01 ม.ค. 2563)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th