Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/3518 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม... (03 เม.ย. 2563)  
ที่ มส 0023.5/ว 2006 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงา... (03 เม.ย. 2563)  
ที่ มส 0023.3/3516 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความ... (03 เม.ย. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/3517 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบปร... (03 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว 2009 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรป... (03 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว2008 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวั... (03 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว2007 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนก... (03 เม.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว2012 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประม... (03 เม.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว2011 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประม... (03 เม.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 2005 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประ... (03 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว229 ลงวันที่ 3 เมษยน 2563 เรื่อง จัดส่งสื่่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์แนวท... (03 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว213 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งการนำส่งรายได้ อปท. (03 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว228 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดกา... (02 เม.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1997 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง โครงการประกวดรางวัล... (02 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว 225 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (02 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว223 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกั... (02 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว222 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร... (02 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว221 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจั... (02 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว220 ลงวันที่ 1เมษายน 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (02 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว219 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (02 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2563 (03 เม.ย. 2563)  
แจ้งปิดให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (03 เม.ย. 2563)  
ที่ มส 0023.1/ว 231 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระป... (03 เม.ย. 2563)  
ที่ มส 0023.1/ว 147 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสนทนาแลก... (06 มี.ค. 2563)
เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563 (06 มี.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/122ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ... (05 มี.ค. 2563)
นำส่งสรุปกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 2563 ข... (04 มี.ค. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรมและบริการประจำเดือนมีนาคม 2563 ของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน (04 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้การบรรยายโครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระด... (04 มี.ค. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายประยูร รัตนเสนีย์, นายธ... (04 มี.ค. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวจริดา จิตราวัฒน์ (04 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา (21 ก.พ. 2563)
เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (21 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์สรุปกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์กุมภาพันธ์ 256... (21 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของศูนย์พัฒนาและการเรียนร... (21 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.5/84 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (14 ก.พ. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรมและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน (28 ม.ค. 2563)
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน (28 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 (28 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก (28 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำน... (30 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/686 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ซื้อรถบรร... (10 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/654 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คำนว... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาค... (08 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอกไม้... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว... (18 เม.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th