Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.3/ว2355 เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังห... (21 พ.ค. 2567)  
ที่ มส 0023.3/ว2367 เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรีย... (21 พ.ค. 2567)  
ที่ มส 0023.03/ว466 เรื่อง การประชุมชี้แจงระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกคร... (21 พ.ค. 2567)  
ที่ มส 0023.3/ว2356 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/4204 เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถา... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/4205 เรื่อง การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/4206 เรื่อง แจ้งแนวทางปกิบัติการบริหารงานบุคคลพนักงานสถานธนานุบาล ... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/242 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว460 เรื่อง โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว461 เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครง... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว462 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะ... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว463 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และค... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/238 เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว465 เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูล... (21 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว2313 เรื่อง การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบค... (20 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว2314 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปท. เพื่อส่งเสริ... (20 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว456 เรื่อง ขอเชิญประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุน... (20 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว455 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสร้างหลักปร... (20 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว454 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (18 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว453 เรื่อง สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา และฟินแลนด์ รุ่น 31 ปี... (18 พ.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 พ.ค. 2567)  
ประกาศรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อมาแต่งตั้งให... (20 พ.ค. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่... (20 พ.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (16 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 ของสถาบันพระปกเกล้า (16 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์วารสารประเดือนพฤษภาคม 2567 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 พ.ค. 2567)
อบต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา (รับสมัครวันท... (16 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.5/220 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 พ.ค. 2567)
ประชุาสัมพันธ์การอบรมการพัฒนาศักยภพาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนั... (09 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 (07 พ.ค. 2567)
อบต.ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับ... (06 พ.ค. 2567)
ที่ อว 0656.14/ว116 ลงวันที่18เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โค... (01 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.1/ว1846 ลงวันที่ 25เมษายน 2567 เรื่อง แผนกการตรวจราชการของผู้ตรวจร... (25 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0029.2/ว 0499 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง ขอส่งวารสารประจำเดือนเมษายน ... (18 เม.ย. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.3/ว 1683 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรือง เผยแพร่สือประชาสัม... (12 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.5/175 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (11 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0017.1/ว1590 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเห... (10 เม.ย. 2567)
ที่ อว 0627.01/ว24 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม แล... (10 เม.ย. 2567)
อบต.แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและคัดเ... (07 เม.ย. 2567)
การประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นอกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน... (31 มี.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

9 พฤษภาคม 2567 สถจ.แม่ฮ่อ... (14 พ.ค. 2567)  

26 เมษายน 2567 เวลา 09.30... (30 เม.ย. 2567)  

29 เมษายน 2567 สถจ.แม่ฮ่อ... (29 เม.ย. 2567)  

27 เมษายน 2567 เวลา 09.00... (28 เม.ย. 2567)

4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 ... (04 เม.ย. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 เม.ย. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวา... (18 มี.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม... (16 มี.ค. 2567)

ที่ มส 0020.1/ว 973 ลงวัน... (09 มี.ค. 2567)

5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 ... (05 มี.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567... (14 ก.พ. 2567)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ... (05 ก.พ. 2567)

วันที่่ 30 มกราคม 2567 เว... (31 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (20 ม.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจ... (13 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (11 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (04 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (03 ม.ค. 2567)

14 ธันวาคม 2566 ท้องถิ่นจ... (14 ธ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (02 เม.ย. 2567)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเน... (01 ก.พ. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29... (29 ม.ค. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (29 ม.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29 ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) ข... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เ... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ก.ย. 2566)
ที่ มส 74302/620 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางถนนลูกรังเป็นถนน... (16 มิ.ย. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th