Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1238 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การบันทึกข้อมู... (26 ก.พ. 2563)  
ที่ มส 0023.3/ว1234 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลก... (26 ก.พ. 2563)  
ที่ มส 0023.3/2120 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (26 ก.พ. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1209 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การดำเนินการขั... (25 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1210 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เร่งรัดการดำเน... (25 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.4/ว1191 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู... (24 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว126 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งศูนย์พ... (24 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.4/ว125 ลงวันที่ 24 กมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1189 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการและการเ... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1180 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การสำรวจความพร... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1179 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ... (24 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว1181 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพ... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1183 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1184 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางก... (24 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.3/2053 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบ... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1186 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนดการศึกศาด... (24 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว1182 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรท... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1188 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรับสมัครคัด... (24 ก.พ. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1187 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอรายงานความคื... (24 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.3/ ว1190 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงการและกิจกรรมปลูกต... (24 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา (21 ก.พ. 2563)  
เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (21 ก.พ. 2563)  
ประชาสัมพันธ์สรุปกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์กุมภาพันธ์ 256... (21 ก.พ. 2563)  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของศูนย์พัฒนาและการเรียนร... (21 ก.พ. 2563)
ที่ มส 0023.5/84 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (14 ก.พ. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรมและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน (28 ม.ค. 2563)
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน (28 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 (28 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก (28 ม.ค. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายเรืองระวี จันทนาม (28 ม.ค. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายศิริรัตน์ บำรุงเสนา (28 ม.ค. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวกิตติกา บุยมาไชย (28 ม.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/28 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (17 ม.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/28 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (17 ม.ค. 2563)
ขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์ก... (02 ม.ค. 2563)
แจ้งผู้มีอุปการคุณของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ อยู่ในระ... (02 ม.ค. 2563)
แจ้งการจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2020 (19 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ (18 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (18 ธ.ค. 2562)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2562 (18 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำน... (30 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/686 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ซื้อรถบรร... (10 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/654 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คำนว... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาค... (08 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอกไม้... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว... (18 เม.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th