Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5064 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 32563 เรื่อง การดำเนินงานด้านค... (26 ต.ค. 2563)  
ที่ มส 0023.3/9722 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลข... (26 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5143 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งยอดการโอนเงินเ... (26 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/9718 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปล... (26 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว5137 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตร... (26 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว5137 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตร... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5139 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โค... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5138 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดเวทีสุดยอดผู... (26 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/9723 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว638 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบโครงการพั... (26 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว637 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส0023.3/529 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมคว... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว528 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปล... (22 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว636 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การรายงานการประเมิน... (22 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว635 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับกา... (22 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/527 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมือแจ้งสถานศึกษาในสังก... (21 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/9621 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่... (21 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว5066 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดการศ... (21 ต.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/9622 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรี... (21 ต.ค. 2563)
มส0023.2/ว5067 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเท... (21 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาว... (26 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จานกาบหมาก ของสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย... (26 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (รายสี่เดือน) (21 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ "รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2562 (Annual ... (21 ต.ค. 2563)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2563 (21 ต.ค. 2563)
ข้อมูลบริการด้านการประชาสัมพันธ์ โดย สวท.แม่ฮ่องสอน (21 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์... (02 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปรับปรุงและปิดบัญชีประจำปี... (02 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันรณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี (02 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่จากชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเ... (02 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศของนางสาวฌัฌฌา ภู่เหลือ (02 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศของนางสาวรวมพร อินทร์แก้ว (02 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ย้ายที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (29 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศของนายสุรสิทธิ์ ยันตะบุษย์ (29 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิ... (29 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์สั่งซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ (29 ก.ย. 2563)
ที่ มส 0023.1/ว 601 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่วย... (29 ก.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/453 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (14 ก.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/388 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (13 ส.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/339 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (21 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)  

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)  

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)  

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (14 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (16 ก.ค. 2563)  
ประกาศ องค์การบริหารส่่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (16 ก.ค. 2563)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/686 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ซื้อรถบรร... (10 ก.ย. 2562)
ที่ มส 73102/654 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลา... (04 ก.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คำนว... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาค... (08 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอกไม้... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
Responsive image
ปฏิทินกิจกรรม
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (29 ก.ย. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 (27 ส.ค. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (18 ส.ค. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (01 ก.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มิถุนยา 2563 (01 มิ.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (01 พ.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (01 เม.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (01 มี.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (01 ก.พ. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 (01 ม.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (01 ธ.ค. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (01 พ.ย. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (01 ต.ค. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กันยายน 2562 (01 ก.ย. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (19 ส.ค. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th