Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว990 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิ... (03 ต.ค. 2566)  
ที่ มส 0023.6/ว991 เรื่อง ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบ... (03 ต.ค. 2566)  
มส0023.3/ว989 เรื่อง รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภั... (03 ต.ค. 2566)  
ที่ มส0023.6/ว4494 เรื่อง ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหว... (03 ต.ค. 2566)
มส0023.6/ว988 เรื่อง ประชุมซักซ้อมและติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ... (03 ต.ค. 2566)
ดวนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว4490 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อ... (03 ต.ค. 2566)
ที่ มส0023.6/ว987 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานการณ์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้... (03 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.1/ว984 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุ... (02 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.1/ว983 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพล... (02 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว4488 เรื่อง ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิท... (02 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว4487 เรื่อง การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ... (02 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว4486 เรื่อง แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศ... (02 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว4485 เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ... (02 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.6 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังความไวของยุงลายต่อสารเคมีกำ... (02 ต.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว4468 เรื่อง ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดกา... (02 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว4469 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจั... (02 ต.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว977 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบ... (29 ก.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว976 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค... (29 ก.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว975 เรื่อง กฎกระทรวงกรมโยธาธิการและผังเมือที่ประกาศในราชกิจจานุเบ... (29 ก.ย. 2566)
มส0023.3/ว973 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ... (29 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมฯ (02 ต.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริ... (02 ต.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเป... (26 ก.ย. 2566)  
ที่ มส 0023.5/594 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 ก.ย. 2566)
ที่ มส 0017.3/ว 4099 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกร... (12 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (12 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ฺโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... (12 ก.ย. 2566)
ที่ มส 52001/ว 108 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พน... (06 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลสู่เมืองอัจฉริยะ : หลักสูตรบูรณาการระบบค... (05 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... (05 ก.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/ว870 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง การประเมินการใข้ประโยชน์และการ... (04 ก.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/ว871 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง การประเมินการใช้ประโยชน์และการ... (04 ก.ย. 2566)
สฎ 51001/ว18 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูล... (01 ก.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/504 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 ส.ค. 2566)
ที่ มส 72201/ว 518 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร... (11 ส.ค. 2566)
ที่ มส 72201/ว517 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รั... (07 ส.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (19 ก.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/441 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (11 ก.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี... (21 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/393 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจาก... (15 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (12 ส.ค. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (28 ก.ค. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัด แม่ฮ่องสอ... (27 ก.ค. 2566)  

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (27 ก.ค. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษ... (25 ก.ค. 2566)

21 ก.ค.66 เวลา 08.00 น. น... (21 ก.ค. 2566)

วันที่ 20 ก.ค.66 นายรภัสส... (21 ก.ค. 2566)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เ... (26 มิ.ย. 2566)

ว่ันที่ 25 มิ.ย 66 สถจ.แม... (26 มิ.ย. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (14 มิ.ย. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษ... (12 มิ.ย. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (03 มิ.ย. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 มิ.ย. 2566)

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพ... (01 มิ.ย. 2566)

กำหนดการโครงการเดิน - วิ่... (31 พ.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (19 พ.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (09 พ.ค. 2566)

3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30... (03 พ.ค. 2566)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (06 เม.ย. 2566)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรับมอบ... (06 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (28 ก.ย. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เ... (28 ก.ย. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ก.ย. 2566)  
ที่ มส 74302/620 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางถนนลูกรังเป็นถนน... (16 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ป... (15 ก.พ. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจก... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (23 ม.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (18 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (30 ก.ย. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th