Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.1/ว 582 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้า... (19 มิ.ย. 2567)  
ที่ มส 0023.1/ว 580 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่ส... (19 มิ.ย. 2567)  
ที่ มส 0023.1/ว 579 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง การแต่งการเครื่องแบบสมาชิกย... (19 มิ.ย. 2567)  
ที่ มส 0023.1/ว 575 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไ... (19 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว2858 เรื่อง การแต้่งตั้งคณะทำงานฝ่่ายดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยา... (19 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว584 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่อง... (19 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/5135 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเ... (19 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว583 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สู... (19 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว577 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว576 เรื่อง ขอข้อมูลประกอบการจัดทำเอกสารการประเมินการประกวดการจัดก... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.2/ว 2842 ลงวันที่ 18 มิ.ย.67 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.1/ว 572 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนา Digital Tr... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว2835 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและเตรีย... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.2/ว 2834 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2567 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.2/ว2833 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/5054 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร งบเงินอุดห... (18 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว530 เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสต... (17 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว569 เรื่อง การบริการจัดการขยะอันตรายในพื้นที่ มส. ประจำปีงบ 2567 (17 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/303 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพ... (14 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว2794 เรื่อง คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา... (14 มิ.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0023.5/296 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจาก... (12 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริการจ... (12 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่น... (12 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรเพื่อเป็นตัวแทนจังหวั... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การควบคุมภายในการบิรการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบ... (12 มิ.ย. 2567)
ขอเชิญส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2567 (10 มิ.ย. 2567)
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ... (04 มิ.ย. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 พ.ค. 2567)
ประกาศรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อมาแต่งตั้งให... (20 พ.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่... (20 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (16 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 ของสถาบันพระปกเกล้า (16 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์วารสารประเดือนพฤษภาคม 2567 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 พ.ค. 2567)
อบต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา (รับสมัครวันท... (16 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.5/220 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 พ.ค. 2567)
ประชุาสัมพันธ์การอบรมการพัฒนาศักยภพาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนั... (09 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 (07 พ.ค. 2567)
อบต.ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับ... (06 พ.ค. 2567)
ที่ อว 0656.14/ว116 ลงวันที่18เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โค... (01 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.1/ว1846 ลงวันที่ 25เมษายน 2567 เรื่อง แผนกการตรวจราชการของผู้ตรวจร... (25 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เว... (07 มิ.ย. 2567)  

3 มิ.ย.67 ท้องถิ่นจังหวัด... (03 มิ.ย. 2567)  

3 มิถุนายน 2567 ท้องถิ่นจ... (03 มิ.ย. 2567)  

3 มิถุนายน 2567 สถจ.แม่ฮ่... (03 มิ.ย. 2567)

3 มิถุนายน 2567 ท้องถิ่นจ... (03 มิ.ย. 2567)

9 พฤษภาคม 2567 สถจ.แม่ฮ่อ... (14 พ.ค. 2567)

26 เมษายน 2567 เวลา 09.30... (30 เม.ย. 2567)

29 เมษายน 2567 สถจ.แม่ฮ่อ... (29 เม.ย. 2567)

27 เมษายน 2567 เวลา 09.00... (28 เม.ย. 2567)

4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 ... (04 เม.ย. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 เม.ย. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวา... (18 มี.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม... (16 มี.ค. 2567)

ที่ มส 0020.1/ว 973 ลงวัน... (09 มี.ค. 2567)

5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 ... (05 มี.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567... (14 ก.พ. 2567)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ... (05 ก.พ. 2567)

วันที่่ 30 มกราคม 2567 เว... (31 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (20 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (02 เม.ย. 2567)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเน... (01 ก.พ. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29... (29 ม.ค. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (29 ม.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29 ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) ข... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เ... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ก.ย. 2566)
ที่ มส 74302/620 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางถนนลูกรังเป็นถนน... (16 มิ.ย. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th