Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.1/ว 2554 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายรา... (25 พ.ค. 2565)  
ที่ มส 0023.5/ว 497 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งการนำส่งรายได้ อปท. (25 พ.ค. 2565)  
ที่ มส 0023.5/ว 496 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งการนำส่งรายได้ อปท. (25 พ.ค. 2565)  
ที่ มส 0023.5/329 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม... (25 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว 330 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การเตรียมความพร้อม อบจ.ก้านการ... (25 พ.ค. 2565)
ที่ มส0023.3/ว493 เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้ง ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอ... (25 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว494 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมการตรวจประเมินประสิทธิภา... (25 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/4729 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนว... (25 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว2540 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ... (25 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกัน... (25 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งมติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่อง... (24 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว2541 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถา... (24 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว2543 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท... (24 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 492 เรื่อง ขอเชิญประชุมการประยุกต์ใข้โปรแกรมเด็กล้านน... (24 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/326 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีม... (24 พ.ค. 2565)
ด่วน ที่ มส 0023.3/ว 490 เรื่อง การดำเนินการในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์ก... (24 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว489 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ... (23 พ.ค. 2565)
ที่่ มส 0023.4/ว 2520 ลงวันที่่่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดท... (23 พ.ค. 2565)
มส 0023.5/ว 2517 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ... (23 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว 2517 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโคร... (23 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแ... (25 พ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป... (25 พ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การอบรม "เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" (25 พ.ค. 2565)  
ที่ พป 0003/ว 703 ลงวันที่ 13 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูต... (03 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/249 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันพธ์การเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน (24 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากร... (21 มี.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/183 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (14 มี.ค. 2565)
ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ... (18 ก.พ. 2565)
ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ... (18 ก.พ. 2565)
ที่ มส 0023.5/100 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจ... (14 ก.พ. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว66 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (01 ก.พ. 2565)
ที่ มส 0023.5/817 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (13 ธ.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/758 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำปีงบประ... (23 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สำนักงานธนา... (17 พ.ย. 2564)
ที่ มส 0023.5/731 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (15 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (10 พ.ย. 2564)
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การใช้ชุดตรวจ ATK (09 พ.ย. 2564)
วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (26 ต.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/ว639 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (19 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้... (23 มี.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจั... (16 มี.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7 ... (07 มี.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และหม... (21 ก.พ. 2565)
ที่ มส 73102/ว8 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิ... (19 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครอ... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกค... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่า... (21 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรั... (21 ธ.ค. 2564)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก... (20 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิม... (03 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟ... (02 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (26 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพ... (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพ... (23 ก.ย. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th