Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว88 เรื่อง การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บ... (08 ก.พ. 2566)  
ที่ มส 0023.2/ว 180 ลงวันที่ 8 กุมภาพัน์ 2566 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กา... (08 ก.พ. 2566)  
ที่ มส 0023.3/ว1144 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาล... (08 ก.พ. 2566)  
ที่ มส 0023.3/81 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่ด้าน... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว176 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปล... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว175 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม "การยกระดับการบริหารงานท้อ... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว174 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบ... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว173 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำ... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว173 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำ... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว172 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "หลักพ... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว171 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว170 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส0023.6/ว177 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว169 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เร... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว169 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เร... (08 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.2/80 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องรายงานการอนุญาตให้พนักงานส่วนต... (07 ก.พ. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว645 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำ... (07 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว643 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พ... (07 ก.พ. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 644 เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร... (07 ก.พ. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว627 เรื่อง การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง... (07 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (03 ก.พ. 2566)  
ที่ กค ๐๗๒๖.๐๗/ว๑๙๔ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (18 ม.ค. 2566)  
ที่ มส 0023.5/20 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (13 ม.ค. 2566)  
ที่ มส ๐๐๐๓/ว๐๐๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส... (11 ม.ค. 2566)
ที่ มส ๗๑๓๐๑/ว๐๐๔ เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและก... (10 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน การประเมินพ... (09 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสำรวจความต้องเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาล... (15 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/745 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 ธ.ค. 2565)
ประการรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ... (01 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมความรู้บนโลกออนไลน์ (14 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/621 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (10 ต.ค. 2565)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่... (27 ก.ย. 2565)
การจัดสร้างพระพุทธรูปและวัตถุมงคลราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสการสถาปนากร... (14 ก.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตร "108 ปี ห้องสอนศึกษา มินิมาราธอน 2022" (13 ก.ย. 2565)
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล "เพชราชภัฏ-เพชรล้านนา" พุท... (09 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/532 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (07 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/469 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (11 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เ... (08 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือจัดส่งภาพถ่ายการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น หรือชุดชาติพันธุ์ เพื่... (08 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ (02 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (15 ธ.ค. 2565)  

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ... (14 พ.ย. 2565)  

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)  

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (23 ม.ค. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (18 ม.ค. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ม.ค. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุง... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 ... (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 2... (25 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th