Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.2/ว 3583 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรม... (10 ก.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 435 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส... (10 ก.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว434 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอขยายเวลาในการจัด... (10 ก.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/326 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอบรมผู้บริหา... (10 ก.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส0023.3/ว431 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมการประเมิ... (10 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/6361 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนร... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว428 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว429 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา... (09 ก.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.4/ว 3546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางจัดท... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว427 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขอ... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว3545 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผั... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว3544 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 ก.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว3543 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/ว3541 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดอปท.ดำ... (09 ก.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว3540 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณ... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.3/6335 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/ว3539 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เรื่อง การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขอ... (09 ก.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว426 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การตอบแบบสอบถามการเ... (09 ก.ค. 2563)
ที่ มส 0023.5/6336 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี... (09 ก.ค. 2563)
มส 0023.5/ว425 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินอุหนุนเฉพาะกิจ (08 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาและการเรียนรู้ ICT (01 ก.ค. 2563)  
ที่ มส 0023.1/ว 409 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "ระบบการให้บริก... (01 ก.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.1/ว 392 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การ... (19 มิ.ย. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.1/ว 375 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การ... (16 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำสัปดาห์ ของศูนย์พัฒนาและการเรียนรู้ ICT (16 มิ.ย. 2563)
ที่ มส 0017.5/ว 3176 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร... (16 มิ.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/283 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจาก... (11 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ฯ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (21 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาดชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 (21 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลไม้(มังคุด) ของจังหวัดระยอง (19 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์สั่งซื้อ"อาหารทะเลแปรรูป"ของจังหวัดระนองยุคCOVID-19 (19 พ.ค. 2563)
ที่ มส 0023.243 ลวันที่ 8 พฤษภาค 2563 เรื่องส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GF... (08 พ.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0016/ว 2428 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับ... (29 เม.ย. 2563)
ที่ มส 0010/ว 549 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อมะเขือเ... (29 เม.ย. 2563)
เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน (29 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อปลาแรดสดของกลุ่มเกษตรกร (22 เม.ย. 2563)
บริการคลินิกไอทีศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (22 เม.ย. 2563)
ที่ มส 003.5/195 ลงวันที่10 เมษษยน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ... (10 เม.ย. 2563)
สรุปกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2563 (03 เม.ย. 2563)
แจ้งปิดให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (03 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)  

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)  

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562... (14 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/686 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ซื้อรถบรร... (10 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/654 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คำนว... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาค... (08 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอกไม้... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว... (18 เม.ย. 2562)
Responsive image
ปฏิทินกิจกรรม
าระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (01 ก.ค. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มิถุนยา 2563 (01 มิ.ย. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (01 พ.ค. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (01 เม.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (01 มี.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (01 ก.พ. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 (01 ม.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (01 ธ.ค. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (01 พ.ย. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (01 ต.ค. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กันยายน 2562 (01 ก.ย. 2562)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (19 ส.ค. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th