Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5688 เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปร... (02 ธ.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5686 เรื่อง การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง... (02 ธ.ค. 2565)  
ที่ มส 0023.4/ว1248 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.... (02 ธ.ค. 2565)  
ที่ มส 0023.3/ว5682 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพ... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1243 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประ... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1242 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาคว... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1241 เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึ... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1240 เรื่อง แนวทางการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูก... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1238 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรม... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1236 เรื่อง การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุ... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1239 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้า... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว1237 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส0023.2/ว5687 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1247 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวทางก... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว 1246 เรื่อง ประสานงานเพื่อส่งมอบเบาะรองนอนสำหรับเด็กเล็ก ในพื้นท... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1245 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาส... (02 ธ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1235 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเ... (02 ธ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1234 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเ... (02 ธ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส0023.3/ว1233 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเง... (02 ธ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว 1244 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้... (02 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประการรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ... (01 ธ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมความรู้บนโลกออนไลน์ (14 พ.ย. 2565)  
ที่ มส 0023.5/621 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (10 ต.ค. 2565)  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่... (27 ก.ย. 2565)
การจัดสร้างพระพุทธรูปและวัตถุมงคลราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสการสถาปนากร... (14 ก.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตร "108 ปี ห้องสอนศึกษา มินิมาราธอน 2022" (13 ก.ย. 2565)
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล "เพชราชภัฏ-เพชรล้านนา" พุท... (09 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/532 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (07 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/469 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (11 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เ... (08 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือจัดส่งภาพถ่ายการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น หรือชุดชาติพันธุ์ เพื่... (08 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ (02 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ' การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคว... (27 ก.ค. 2565)
เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง... (27 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/421 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (12 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/407 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานเงินประจำเดือนจากระบบ ... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๖๖... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในห้วงวันที่ 27 มิถุนาย... (17 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (26 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแ... (25 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ... (14 พ.ย. 2565)  

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)  

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3... (03 ต.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (03 ต.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (30 ก.ย. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุง... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 ... (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 2... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 2... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยน... (01 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th