Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.3/ว254 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัต... (21 เม.ย. 2564)  
ที่ มส 0023.5/ว247 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งการนำส่งรายได้ อปท. (21 เม.ย. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1586 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดงานประเพณีขอ... (21 เม.ย. 2564)  
ที่ มส 0023.5/205 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง หารือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในก... (21 เม.ย. 2564)
ที่ มส 0023.3/3199 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอ... (21 เม.ย. 2564)
ว1558 ลว20เม.ย64 เรื่อง เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศ... (20 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอ... (20 เม.ย. 2564)
ที่ มส 0023.3/3171 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบ... (20 เม.ย. 2564)
ที่ มส 0023.3/ว1550 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประ... (20 เม.ย. 2564)
ที่ มส 0023.2/ว1529 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั... (20 เม.ย. 2564)
ที่ มส 0023.2/ว1509 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล... (20 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว248 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็... (20 เม.ย. 2564)
ที่ มส 0023.2/ว 1530 เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปร... (19 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.2/ว 245 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง การรับรองคุณสมบัติ... (19 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด มส0023.3/ว246 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการอบรมเชิงป... (19 เม.ย. 2564)
การรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (16 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 1518 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้าง... (16 เม.ย. 2564)
ที่ มส 0023.3/ว 1517 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบร... (16 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1486 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงก... (16 เม.ย. 2564)
ว1515 ลว. 16 เม.ย 64 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (16 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเส... (19 เม.ย. 2564)  
ที่ มส 0023.5/199 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (16 เม.ย. 2564)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่่อมสภาพของสำนักงานส่ง... (31 มี.ค. 2564)  
ที่ มส 0023.5/147 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 มี.ค. 2564)
มส 0023.5/71 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (15 ก.พ. 2564)
ที่ มส 0023.5/021 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (15 ม.ค. 2564)
ที่ มส 0023.5/594 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 ธ.ค. 2563)
ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ... (08 ธ.ค. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรมนันทนาการและบริการสำหรับเยาวฃน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ของศูนย์พั... (03 ธ.ค. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรม "อ่านดี มีรางวัล สื่อสาระท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน" (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่วยสินค่าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ป... (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศของนายวิทย์ ประสมปลื้ม (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเป็นประเภทวิช... (24 พ.ย. 2563)
ที่ กค 0018.44/ว 15 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคค... (06 พ.ย. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรมอ่านดี มีรางวัล สื่อสาระท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน (06 พ.ย. 2563)
สรุปกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายนของศูนย์พัฒนา... (06 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครอง (05 พ.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/539 ลงวันที่่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (03 พ.ย. 2563)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครอ... (27 ต.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาว... (26 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)  

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)  

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจั... (19 เม.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเส... (19 เม.ย. 2564)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่่อมสภาพของสำนักงานส่ง... (31 มี.ค. 2564)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คตาม... (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสนอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.สันติคีรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ตกคอ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสีียง จ... (17 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifun... (11 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำเ... (11 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.สันติคีรี เรื่อง ประกสดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สันติคีรี ฯ (21 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต. แม่กิ๊ เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จ... (08 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)
ที่ มส 73102/686 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ซื้อรถบรร... (10 ก.ย. 2562)
ที่ มส 73102/654 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลา... (04 ก.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คำนว... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)
Responsive image
ปฏิทินกิจกรรม
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (11 ก.พ. 2564)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (01 ธ.ค. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (04 พ.ย. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (29 ก.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 (27 ส.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (18 ส.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (01 ก.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มิถุนยา 2563 (01 มิ.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (01 พ.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (01 เม.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (01 มี.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (01 ก.พ. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 (01 ม.ค. 2563)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th