Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.1/ว 0228 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหา... (19 ม.ค. 2564)  
ที่ มส 0023.3/29 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ให้นางสาวกัญญารัตน์ นันต๊ะเสน ผ... (19 ม.ค. 2564)  
ที่ มส 0023.5/ว36 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่่อคณะกรรมการกลางพนักง... (19 ม.ค. 2564)  
ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรป... (18 ม.ค. 2564)
ขอเชิญร่วมปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลแม่โถ และตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย (18 ม.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/23 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดการตรวจราชการในพื้นที่ตำบลแ... (18 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว35 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบคำนวณเงินค่า... (18 ม.ค. 2564)
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห... (15 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว33 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสารเนื่องในดอกาสว... (15 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว183 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนำดวันและการใช้บ... (15 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข... (15 ม.ค. 2564)
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ... (15 ม.ค. 2564)
ที่ มส 0023.2/ว 165 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก... (14 ม.ค. 2564)
มส 0023.2/ว152 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก... (14 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว155 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบป... (14 ม.ค. 2564)
ที่มส 0023.3/ว23 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบายการทดสอบทาการศึกษาระดับชาต... (14 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.4/ว 138 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำประมวลจริย... (13 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว139 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระ... (13 ม.ค. 2564)
ที่ มส 0023.3/18 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน... (13 ม.ค. 2564)
ที่ มส 0023.4/ว 128 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกส... (13 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0023.5/021 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (15 ม.ค. 2564)  
ที่ มส 0023.5/594 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 ธ.ค. 2563)  
ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ... (08 ธ.ค. 2563)  
เชิญร่วมกิจกรรมนันทนาการและบริการสำหรับเยาวฃน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ของศูนย์พั... (03 ธ.ค. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรม "อ่านดี มีรางวัล สื่อสาระท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน" (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่วยสินค่าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ป... (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศของนายวิทย์ ประสมปลื้ม (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเป็นประเภทวิช... (24 พ.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/566 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (16 พ.ย. 2563)
ที่ กค 0018.44/ว 15 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคค... (06 พ.ย. 2563)
เชิญร่วมกิจกรรมอ่านดี มีรางวัล สื่อสาระท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน (06 พ.ย. 2563)
สรุปกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2563 และสื่อประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายนของศูนย์พัฒนา... (06 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครอง (05 พ.ย. 2563)
ที่ มส 0023.5/539 ลงวันที่่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (03 พ.ย. 2563)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครอ... (27 ต.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาว... (26 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จานกาบหมาก ของสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย... (26 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (รายสี่เดือน) (21 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ "รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2562 (Annual ... (21 ต.ค. 2563)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2563 (21 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)  

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)  

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (16 ก.ค. 2563)  
ประกาศ องค์การบริหารส่่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (16 ก.ค. 2563)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)  
ที่ มส 73102/686 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ซื้อรถบรร... (10 ก.ย. 2562)
ที่ มส 73102/654 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลา... (04 ก.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คำนว... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาค... (08 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอกไม้... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
Responsive image
ปฏิทินกิจกรรม
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (01 ธ.ค. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (04 พ.ย. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (29 ก.ย. 2563)  
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 (27 ส.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (18 ส.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (01 ก.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มิถุนยา 2563 (01 มิ.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (01 พ.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (01 เม.ย. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (01 มี.ค. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (01 ก.พ. 2563)
วาระงานและนัดหมายงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 (01 ม.ค. 2563)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th