Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส0023.3/ว373 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจส... (24 มี.ค. 2566)  
ที่ มส 0023.5/ว371 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยว... (24 มี.ค. 2566)  
ด่วนมาก ที่ มส 0023.3/ว1509 เรื่อง โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learn... (24 มี.ค. 2566)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว366 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ... (24 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว367 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบร... (24 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/197 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี... (24 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.6/ว368 เรื่อง การประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงกา... (24 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว369 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิค... (24 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว365 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.4/ว364 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท... (23 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส0023.3/ว363 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาร... (23 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/ว362 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว361 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.1/ว 357 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 352 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 353 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว1471 เรื่อง ส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ย... (22 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว1470 เรื่อง สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานท... (22 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1467 เรื่อง โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่... (22 มี.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1480 เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0023.1/ว370 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติ... (24 มี.ค. 2566)  
ที่ กษ 0917.7/ว120 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศช่องทางอิเล็กท... (24 มี.ค. 2566)  
ที่ กค 0726.07/ว887 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรา... (24 มี.ค. 2566)  
ที่ พม0602.77/ว300 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติด... (24 มี.ค. 2566)
ที่ มส0013/ว121 ลงวันที่ 14 มีนาค 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางต... (24 มี.ค. 2566)
คู่มือการบันทึกแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (23 มี.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ สผ 0008.06 พิเศษ/ว 90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประ... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การปร... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแ... (15 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/168 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (13 มี.ค. 2566)
ที่ สผ 0008.06 พิเศษ/ว 90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาส... (13 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0017.3/ว1221 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบู... (13 มี.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่อง... (09 มี.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (09 มี.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหาหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (09 มี.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (09 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0017.3/ว 792 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝ... (08 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0004/157 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติ... (08 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0016/ว 170 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิ... (08 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(03 มี.ค. 2566)  

(03 มี.ค. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (15 ธ.ค. 2565)  

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ... (14 พ.ย. 2565)

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล... (08 ส.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ป... (15 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (23 ม.ค. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (18 ม.ค. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุง... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 ... (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th