Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.3/ว671 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการ Sustainability Exp... (12 ก.ค. 2567)  
ที มส 0023.3/ว670 365 เรื่อง การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเ... (12 ก.ค. 2567)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 668 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส... (12 ก.ค. 2567)  
ที่ มส 0023.3/ว 657 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2567 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่... (12 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว 656 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมา... (12 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว 658 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนก... (12 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว669 เรื่อง เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น... (12 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ 363 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือมอบหม... (11 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว3315 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินกิจกรรมส่... (11 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว666 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินรางวัลบุคคลและองค์ค์กรดีเด่นด้... (11 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว665 เรื่อง ประชาสัมพัธ์กิจกรรม TIKTOK Challenge "New Gen Health D... (11 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว 664 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อสปอตวิทยุ เรื่องการก... (11 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว667 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ... (11 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.2/ว 3300 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เรื่ิองเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงาน... (10 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว663 เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามผลการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุ... (10 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว660 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบ... (10 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว659 เรื่อง การติดตามการขับเคลื่อนธนาคารของอปท.ในพื้นที่จ.มส (10 ก.ค. 2567)
มส 0023.3/ว 655 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสาร สร้าง... (10 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว653 เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสร้างคนกตัญญู และเยาวชนต้นแบบ... (10 ก.ค. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว654 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอพิธีปฏิณาณตนและ... (10 ก.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน (10 ก.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการจัดการเหตุรำคารตามพระราชบัญญัติการสาธารณส... (21 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อดำเนินการจัดทำหรือ... (21 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก... (21 มิ.ย. 2567)
ที่ มส 0023.5/296 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจาก... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริการจ... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่น... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรเพื่อเป็นตัวแทนจังหวั... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การควบคุมภายในการบิรการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบ... (12 มิ.ย. 2567)
ขอเชิญส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2567 (10 มิ.ย. 2567)
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ... (04 มิ.ย. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 พ.ค. 2567)
ประกาศรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อมาแต่งตั้งให... (20 พ.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่... (20 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (16 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 ของสถาบันพระปกเกล้า (16 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์วารสารประเดือนพฤษภาคม 2567 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 พ.ค. 2567)
อบต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา (รับสมัครวันท... (16 พ.ค. 2567)
ที่ มส 0023.5/220 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 พ.ค. 2567)
ประชุาสัมพันธ์การอบรมการพัฒนาศักยภพาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนั... (09 พ.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สถ... (12 ก.ค. 2567)  

​วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ... (01 ก.ค. 2567)  

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ข... (01 ก.ค. 2567)  

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เว... (07 มิ.ย. 2567)

3 มิ.ย.67 ท้องถิ่นจังหวัด... (03 มิ.ย. 2567)

3 มิถุนายน 2567 ท้องถิ่นจ... (03 มิ.ย. 2567)

3 มิถุนายน 2567 สถจ.แม่ฮ่... (03 มิ.ย. 2567)

3 มิถุนายน 2567 ท้องถิ่นจ... (03 มิ.ย. 2567)

9 พฤษภาคม 2567 สถจ.แม่ฮ่อ... (14 พ.ค. 2567)

26 เมษายน 2567 เวลา 09.30... (30 เม.ย. 2567)

29 เมษายน 2567 สถจ.แม่ฮ่อ... (29 เม.ย. 2567)

27 เมษายน 2567 เวลา 09.00... (28 เม.ย. 2567)

4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 ... (04 เม.ย. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 เม.ย. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวา... (18 มี.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม... (16 มี.ค. 2567)

ที่ มส 0020.1/ว 973 ลงวัน... (09 มี.ค. 2567)

5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 ... (05 มี.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567... (14 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฌครงการจ้างปรับปรุง สถจ. ... (04 ก.ค. 2567)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ส... (02 ก.ค. 2567)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและซ... (01 ก.ค. 2567)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (02 เม.ย. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเน... (01 ก.พ. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29... (29 ม.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (29 ม.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29 ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) ข... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เ... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ก.ย. 2566)
ที่ มส 74302/620 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (03 ส.ค. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th