Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.5/ว6676 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั... (06 ธ.ค. 2562)  
ที่ มส 0023.5/ว6676 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั... (06 ธ.ค. 2562)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/12003 ลงวันที่ี 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม... (04 ธ.ค. 2562)  
ที่ มส 0023.3/ว722 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้อ... (04 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว6653 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประชุมชี้แจงการใช้... (04 ธ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.3/12185 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (04 ธ.ค. 2562)
มส 0023.2/ว6654 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานค... (04 ธ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.3/ว6610 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่... (03 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว6609 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแผนการด... (03 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว721 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่องขอความร่วมมือในการสำ... (03 ธ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.3/ว720 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร้ว... (03 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว6601 ลงวันที่่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผ... (03 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว6566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการดำเนิน... (02 ธ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.3/12071 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโ... (02 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 6597 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การรายงานข้อมู... (02 ธ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.3/ว6569 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชา... (02 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว6568 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การป้องกันและแก... (02 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว6570 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการบริหาร... (02 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/12002 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิง... (02 ธ.ค. 2562)
ที่ มส 0023.3/12006 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (02 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดย... (29 พ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวบุณยนุช ตุ้มท่าไม้ (22 พ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายสมยศ นามพุทธา (22 พ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวกิตติกา บุญมาไชย (22 พ.ย. 2562)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย... (18 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (18 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวภทรนาถ วิบูลสุข (18 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางสาวภทรนาถ วิบูลสุข (18 พ.ย. 2562)
ที่ มส 0023.5/553 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจ... (14 พ.ย. 2562)
ที่ มส 0023.3/ว669 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเ... (11 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายศิริพันธ์ ศรีกงพลี (07 พ.ย. 2562)
ประสัมพันธ์รับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้) ประจำเดือนพฤจิกายน 62 (07 พ.ย. 2562)
ที มส 0023.5/534 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งรยงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (06 พ.ย. 2562)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม และบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (01 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ตารางการอบรม กิจกรรมและบริการของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมา... (01 พ.ย. 2562)
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (01 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายโสรส เบ้าจรรยา (01 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายชรินทร์ สัจจามั่น (01 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (01 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนาย ช โชคชัย คำแหง (01 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)  

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จั... (26 ก.ค. 2562)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256... (12 ก.ค. 2562)

สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงก... (04 มิ.ย. 2562)

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2... (04 มิ.ย. 2562)

พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รั... (28 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เว... (23 พ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562... (14 พ.ค. 2562)

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำน... (30 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ... (29 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิท... (18 ก.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (01 ส.ค. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเท... (08 ก.ค. 2562)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาค... (08 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอกไม้... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา... (05 มิ.ย. 2562)
เรื่อง "ร่าง" ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบร... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ราคากลา... (21 พ.ค. 2562)
"ร่าง" ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้ดอก ไม้ประดั... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีไม้... (26 เม.ย. 2562)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภา... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต... (27 มี.ค. 2562)
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) เรื่อง ปรับปร... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชี... (20 มี.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th