Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.3/ว1246 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดท... (08 ธ.ค. 2566)  
ที่ มส 0023.3//ว1247 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานท... (08 ธ.ค. 2566)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5627 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กร... (08 ธ.ค. 2566)  
ที่ มส0023.1/9872 เรื่อง อนุมัติเดินทางไปราชการ (08 ธ.ค. 2566)
ที่มส0023.4/ว5624 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก... (08 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.4/ว5625 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้... (08 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 5594 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส... (07 ธ.ค. 2566)
เรียน ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน เรื่อง ขอเชิญประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2566 (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 1244 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะ... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว1240 เรื่อง การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว1241 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการสมัครขอรับการประเมินรับรองการพั... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว1242 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียด... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 1243 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดรับแจ้... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว740 เรื่อง การสำรวจครัวเรือนและบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒ... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.4/ว5592 เรื่อง แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว5612 เรื่อง โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประส... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว5612 เรื่อง โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประส... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 5593 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว1239 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยผู้สูงอายุและ... (07 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 1238 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่องสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทา... (06 ธ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (30 พ.ย. 2566)  
ที่ มส 74501/ว 057 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ... (29 พ.ย. 2566)  
ที่ มส 0005/ว0571 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครองครัวร่มเย็น และคัดเลือกบุคค... (29 พ.ย. 2566)  
ที่ มส 51008/2224 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่องประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบร... (22 พ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/693 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจ... (13 พ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/671 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (31 ต.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ อว 68102.22/ว053 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผ... (27 ต.ค. 2566)
ที่ อว 8128/ว2454 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เข... (27 ต.ค. 2566)
ที่ อว 8128/ว2457 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หล... (27 ต.ค. 2566)
ที่ มส 71801/ว047 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2566)
ที่ มส 72701/ว 2222 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... (17 ต.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/645 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ จากผู้บริหารชั้นนำ: Deloitte / Thai VietJet / Minor ฯ... (11 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมฯ (02 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริ... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเป... (26 ก.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/594 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (15 ก.ย. 2566)
ที่ มส 0017.3/ว 4099 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกร... (12 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (12 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ฺโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... (12 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

7 ธันวาคม 2566 ท้องถิ่นจั... (07 ธ.ค. 2566)  

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (05 ธ.ค. 2566)  

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวล... (04 ธ.ค. 2566)  

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดการประช... (23 พ.ย. 2566)

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เว... (23 ต.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (13 ต.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (12 ส.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (28 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัด แม่ฮ่องสอ... (27 ก.ค. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (27 ก.ค. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษ... (25 ก.ค. 2566)

21 ก.ค.66 เวลา 08.00 น. น... (21 ก.ค. 2566)

วันที่ 20 ก.ค.66 นายรภัสส... (21 ก.ค. 2566)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เ... (26 มิ.ย. 2566)

ว่ันที่ 25 มิ.ย 66 สถจ.แม... (26 มิ.ย. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (14 มิ.ย. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษ... (12 มิ.ย. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (03 มิ.ย. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 มิ.ย. 2566)

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพ... (01 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) ข... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เ... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ก.ย. 2566)
ที่ มส 74302/620 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางถนนลูกรังเป็นถนน... (16 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ป... (15 ก.พ. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจก... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (23 ม.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (18 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่... (09 ธ.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th