Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส0023.6/ว181 เรื่อง สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ในพื้นที่ เพิ่มเติ... (23 ก.พ. 2567)  
ที่ มส 0023.6/ว177 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู... (23 ก.พ. 2567)  
ที่ มส0023.3/ว178 เรื่อง การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลา... (23 ก.พ. 2567)  
ที่ มส 0023.3/ว179 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อ... (23 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.6/95 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอ... (23 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว180 เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (23 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.2/ว 864 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องกำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการ... (23 ก.พ. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.6/ว .....ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอความอนุเครา... (22 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว839 เรื่อง การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการด... (22 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว175 เรื่อง การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับ... (21 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.2/ว 796 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภ... (20 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.5/83 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 023.3/ว160 เรื่อง ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 023.3/ว161 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพ... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 023.6/ว159 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรก... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 023.3/ว162 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 023.6/ว163 เรื่อง การบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่ จ.มส. ประจำปี งปม. 6... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.2/ว 156 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพ... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว155 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย... (19 ก.พ. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว748 เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ป... (16 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 74501/ ว 010 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่... (23 ก.พ. 2567)  
ที่ มส 71801/ว 012 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร... (16 ก.พ. 2567)  
ที่ มส 0023.5/67 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจา... (15 ก.พ. 2567)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใ... (07 ก.พ. 2567)
อว 0627/749 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและจอความ... (19 ม.ค. 2567)
อว 0627/ว821 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและจอ... (19 ม.ค. 2567)
พป 0002/ว2729 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู... (19 ม.ค. 2567)
อว 0631.14/ว0003 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศัก... (19 ม.ค. 2567)
ที่ มส 0023.5/18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบ... (15 ม.ค. 2567)
ที่ มส0018.4/ว5960 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม (03 ม.ค. 2567)
ที่ มส 0018.4/ว5888 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพต... (26 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคุณภาพน้ำ และกระบวนการผลิตน้ำประปา รุ่น... (25 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์มหกรรมไม้ดอกอาเช๊ยนเชียงราย (15 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (15 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานท... (15 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0005/ว4599 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเ... (15 ธ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/758 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (14 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (30 พ.ย. 2566)
ที่ มส 74501/ว 057 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ... (29 พ.ย. 2566)
ที่ มส 0005/ว0571 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครองครัวร่มเย็น และคัดเลือกบุคค... (29 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567... (14 ก.พ. 2567)  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ... (05 ก.พ. 2567)  

วันที่่ 30 มกราคม 2567 เว... (31 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (20 ม.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจ... (13 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (11 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (04 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (03 ม.ค. 2567)

14 ธันวาคม 2566 ท้องถิ่นจ... (14 ธ.ค. 2566)

7 ธันวาคม 2566 ท้องถิ่นจั... (07 ธ.ค. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (05 ธ.ค. 2566)

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวล... (04 ธ.ค. 2566)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดการประช... (23 พ.ย. 2566)

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เว... (23 ต.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (13 ต.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (12 ส.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (28 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัด แม่ฮ่องสอ... (27 ก.ค. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (27 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29... (29 ม.ค. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (29 ม.ค. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29 ... (29 ม.ค. 2567)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) ข... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เ... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ก.ย. 2566)
ที่ มส 74302/620 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางถนนลูกรังเป็นถนน... (16 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ป... (15 ก.พ. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจก... (01 ก.พ. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th