Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.5/ว797 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ ... (11 ส.ค. 2565)  
ที่ มส 0023.5/468 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน... (11 ส.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.2/ว796 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ย... (11 ส.ค. 2565)  
ที่ มส0023.3/7278 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/7276 เรื่อง ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ... (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/7275 เรื่อง ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน เกินอัตราร้อยละ 3 (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/7273 เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว3881 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนั... (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว3876 เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนน... (11 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว3877 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำ... (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว3878 เรื่อง การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีง... (11 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว3875 เรื่อง การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโร... (11 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/467 เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร... (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว795 เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (11 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว3879 เรื่อง ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโค... (11 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด มส 0023.4/ว 3841 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานตามพระรา... (10 ส.ค. 2565)
ขอเชิญประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI Run 2022 ผ่านระบ... (10 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว 3842 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (10 ส.ค. 2565)
ที่ มส 0023.3/465 เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค... (10 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว793 เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร... (10 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0023.5/469 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (11 ส.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เ... (08 ส.ค. 2565)  
ขอความร่วมมือจัดส่งภาพถ่ายการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น หรือชุดชาติพันธุ์ เพื่... (08 ส.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ (02 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ' การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคว... (27 ก.ค. 2565)
เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง... (27 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/421 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (12 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/407 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานเงินประจำเดือนจากระบบ ... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๖๖... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในห้วงวันที่ 27 มิถุนาย... (17 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (26 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแ... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การอบรม "เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" (25 พ.ค. 2565)
ที่ พป 0003/ว 703 ลงวันที่ 13 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูต... (03 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/249 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันพธ์การเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน (24 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากร... (21 มี.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/183 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (14 มี.ค. 2565)
ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ... (18 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)  

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยน... (01 ส.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัส... (27 มิ.ย. 2565)  
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ต.หมอกจำแป่ ... (16 มิ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื้อซอยหมู่บ้... (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่... (26 พ.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (05 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้... (23 มี.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจั... (16 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7 ... (07 มี.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และหม... (21 ก.พ. 2565)
ที่ มส 73102/ว8 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิ... (19 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครอ... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกค... (13 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่า... (21 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรั... (21 ธ.ค. 2564)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก... (20 ธ.ค. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th