Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
9 พฤษภาคม 2567 สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567
Responsive image
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยก่อนวาระประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ  ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา" ระดับจังหวัด ประเภทหน่วยงานประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) สังกัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประเภทบุคคลทั่วไป เด็ก เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และการมอบเกียรติบัตรการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะต้นแบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 บ้านเมืองพร้าว หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าหม้อ  หมู่ที่ 3บ้านป่าขาม  หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแพร่  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยปู และเทศบาลตำบลปาย และการแนะนำข้าราชการที่บรรจุใหม่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
         
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2567