Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
27 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่ และการบริหารงานพัสดุ
Responsive image
วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายรภัสสิทธิ์  นิธิบุญเศรษฐ์  ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่ และการบริหารงานพัสดุ พร้อมกับ กรณีศึกษาสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มูลการกระทำความผิด” ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยชมรมนายก อบต. แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการอบรบเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับใหม่ และการบริหารงานพัสดุ และกรณีศึกษาโดยวิทยากรจากสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาด จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการถอดบทเรียน จากการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ป.ป.ช. มาสร้างแนวปฏิบัติราชการที่ดี และนำมากำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา และขจัดความบกพร่องในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
         
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2567