Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางคยองชัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่อง เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2566
Responsive image
นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ  นางคยองชัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ดร. อาร์ตี้ ซาร์จิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดร. รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย และดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่อง  ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 23 แห่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตต้นแบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป
         
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2566