Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สถจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ อปท.ในพื้นที่
Responsive image
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนักทรัพยากรบุคคลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 50 แห่ง การประชุมข้างต้นมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และประกาศใช้บังคับได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ภูเขาสูง การจัดประชุมทางไกลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว สามารถทำให้การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด พร้อมทั้งช่วยลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน.
         
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566