Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตโดยรอบ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
สหภาพพม่า
จังหวัดตาก
จังหวัดเชียงใหม่
สหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำสาละวินคั่นเป็นบางช่วง


สภาพภูมิประเทศ 
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูมิสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ราบเพียงปริมาณ 10 % ของพื้นที่ พื้นที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 70.4 ของพื้นที่ทั้งหมด จากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด 6,976,650 ไร่ (ร้อยละ 88.0 ของพื้นที่จังหวัด) แต่ในปี 2538 (ข้อมูลกรมป่าไม้) มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ 5,584,063 ไร่ (ร้อยละ 70.4) โดยสภาพพื้น ที่ป่าสงวนส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำชั้น 1 เอ และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ถึงจำนวน 5.0 ล้านไร่หรือร้อยละ 63.75 ของพื้นที่จังหวัดทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งกำเนิดน้ำหลายสาย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เป็นแหล่งต้น กำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำปาย และแม่น้ำยวม และลำน้ำอื่นๆ เช่น น้ำสะงา น้ำลาง น้ำของน้ำแม่ละมาดและน้ำแม่สุรินทร์ เป็นต้น โดยพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมดจะเป็นลุ่มน้ำย่อยของแม่น้ำสาละวิน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ไม่มีร่องน้ำหรือแม่น้ำสายใดไหลลงสู่สาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา

ลักษณะภูมิอากาศ
      จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง มีพื้นที่อยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขา ทำใหอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทำให้เกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล

   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนอบอ้าว
   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้อากาศชุ่มชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก

เขตการปกครองจังหวัด
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตการการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมยและอำเภอปางมะผ้า มี 45 ตำบล (มี 1 ตำบล คือ ตำบลจองคำ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) มี 415 หมู่บ้าน

การปกครองท้องถิ่น  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  50  แห่ง ประกอบด้วย
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
   - เทศบาลเมือง 1 แห่ง
   - เทศบาลตำบล 5 แห่ง
   - องค์การบริหารส่วนตำบล 43  แห่ง

สรุปเขตการปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มี 6 ตำบล , 68 หมู่บ้าน , อบจ.1 แห่ง , เทศบาลเมือง 1 แห่ง, อบต. 6 แห่ง 
   2. อำเภอแม่สะเรียง มี 7 ตำบล , 77 หมู่บ้าน , เทศบาลตำบล 3 แห่ง , อบต. 5 แห่ง 
   3. อำเภอปาย มี 7 ตำบล , 62 หมู่บ้าน , เทศบาลตำบล 1 แห่ง , อบต. 7 แห่ง 
   4. อำเภอขุนยวม มี 6 ตำบล , 43 หมู่บ้าน , เทศบาลตำบล 1 แห่ง , อบต. 6 แห่ง , สภาตำบล 2 แห่ง 
   5. อำเภอแม่ลาน้อย มี 8 ตำบล , 69 หมู่บ้าน , เทศบาลตำบล 1 แห่ง , อบต. 8 แห่ง 
   6. อำเภอสบเมย มี 6 ตำบล , 58 หมู่บ้าน , อบต. 6 แห่ง 
   7. อำเภอปางมะผ้า มี 4 ตำบล, 38 หมู่บ้าน, อบต. 4 แห่ง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th