Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.2/ว 630 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการ... (09 มิ.ย. 2566)  
ที่ มส0023.4/ว2674 เรื่อง การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงา... (09 มิ.ย. 2566)  
ที่ มส 0023.3/ว2701 เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครง... (09 มิ.ย. 2566)  
ที่ มส0023.3/ว2702 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของ... (09 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว2673 เรื่อง หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกส... (09 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว2672 เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างห... (09 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว2675 เรื่อง ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต... (09 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว2677 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป... (09 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว626 เรื่อง ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Loc... (09 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว627 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏ... (09 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว628 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ... (09 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/365 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพั... (09 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 2681 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน... (08 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 2680 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน... (08 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 2676 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงาน... (08 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/4560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบ... (08 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/4559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบ... (08 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว2667 เรื่อง รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให... (08 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.6/ว 625 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและปร... (08 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว622 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรง... (08 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0023.2/ว550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัม... (16 พ.ค. 2566)  
ที่ มส 0023.5/315 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (12 พ.ค. 2566)  
ที่ มส 75001/ว186 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่... (10 พ.ค. 2566)  
ที่ มส 73607/ว108 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั... (10 พ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/250 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (31 มี.ค. 2566)
ที่ มส0029.2/0398 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งวารสารสำนักงานจัดหาจังหวัด... (29 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.1/ว370 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติ... (24 มี.ค. 2566)
ที่ กษ 0917.7/ว120 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศช่องทางอิเล็กท... (24 มี.ค. 2566)
ที่ กค 0726.07/ว887 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรา... (24 มี.ค. 2566)
ที่ พม0602.77/ว300 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติด... (24 มี.ค. 2566)
ที่ มส0013/ว121 ลงวันที่ 14 มีนาค 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางต... (24 มี.ค. 2566)
คู่มือการบันทึกแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (23 มี.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ สผ 0008.06 พิเศษ/ว 90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประ... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การปร... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแ... (15 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/168 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (13 มี.ค. 2566)
ที่ สผ 0008.06 พิเศษ/ว 90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาส... (13 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0017.3/ว1221 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบู... (13 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (03 มิ.ย. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 มิ.ย. 2566)  

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพ... (01 มิ.ย. 2566)  

กำหนดการโครงการเดิน - วิ่... (31 พ.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (19 พ.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (09 พ.ค. 2566)

3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30... (03 พ.ค. 2566)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (06 เม.ย. 2566)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรับมอบ... (06 เม.ย. 2566)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมซักซ... (27 มี.ค. 2566)

(03 มี.ค. 2566)

(03 มี.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (15 ธ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ... (14 พ.ย. 2565)

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล... (08 ส.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ป... (15 ก.พ. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจก... (01 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (23 ม.ค. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (18 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุง... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 ... (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th